aa
Wellcare

Değer Katıyoruz

Değer Katıyoruz

WELLCARE, ‘Sağlıkla Yaşama Sanatı’ misyonu çerçevesinde yürüttüğü faaliyetlerinde bütünsel sosyal ve etik sorumluluk bilinciyle hareket eder.

Bu doğrultuda WELLCARE, tüketicilerine kaliteli, etkin ve güvenli ürünler taahhüt eder.

Güvenirlik ve doğallık

WELLCARE, bilimselliğe verdiği değeri klinik araştırmalar ve çalışmalarla destekler. Ürünlerinde klinik testlerle etkinliği ve güvenirliği ortaya konmuş hammaddeler kullanır. WELLCARE’in ürünlerinde kullandığı bitkisel ve bitkisel kökenli ürünler herhangi bir kimyasal işleme tabi tutulmaz, en saf haliyle kullanılır. WELLCARE’in farmasötik maddeleri Amerika ve Avrupa Farmakope standartlarındadır.

Yüksek standartlı üretim tesisleri

WELLCARE’ın üretim yaptığı tesisler; bilgi, deneyim ve uzman işgücü sayesinde tüketici güvenirliğinden asla ödün vermeyecek kalite standartlarına sahiptir. Bütün ürünler GMP (İyi Üretim Uygulamaları), GLP ( İyi Laboratuvar Uygulamaları) , ISO 14001, ISO 90001, ISO 13485, HACCP sertifikalı üretim tesislerinde, en son üretim teknolojileri kullanılarak üretilir.

>Kalite güvenlik testleri

WELLCARE, başlangıç malzemelerinin kullanım öncesi kalite kontrollerinden başlayarak, üretimin çeşitli kademelerinde ara ürün, in-proses kontrolleri, bitmiş ürün kalite kontrolleri ile etkin çevre kontrolleri yapar ve bu sayede ürünlerinin kalitesini üretim esnasında ve sonrasında düzenli olarak kontrol eder.

Ar – Ge çalışmaları

WELLCARE, inovatif yaklaşımları tüm iş süreçlerinin odağına yerleştirir. Bu nedenle uluslararası inovasyon merkezlerinin yanı sıra kendi Ar-Ge Merkezi’nde de her biri farklı alanlarda uzmanlaşmış bilim adamlarıyla çalışır. Laboratuvar testleri ve klinik testlerle, ürünlerinde, maksimum fayda ve güvenliği sağlamak için Ar-Ge çalışmaları yapar.

Bebek ürünlerinin güvenirliği

Bebek sağlığı WELLCARE için özel bir önem arz etmektedir. Bu nedenle WELLCARE bebek sağlığı protföyünü oluşturan BeneBaby ürünleri, pediatrik gözlem altında yapılan klinik araştırmalardan geçirilerek değerlendirilir. Bene baby ürünlerinde sentetik tatlandırıcı, renklendirici ile Paraben ve diğer şüpheli kimyasal koruyucular ve zararlı katkı maddeleri kullanılmaz.

Çevre ve doğa duyarlılığı

WELLCARE için sürdürülebilirlik vizyonu şirket kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Hammadde temininden ürünlerin tüketici ile buluşmasına kadar sürecin her aşamasında karbon ayak izini azaltmak için azami gayret gösterir. Doğaya ve hayvanlara saygı değerlerini en üst seviyeye taşır.

Tüketici güvenirliği

WELLCARE şeffaflık ilkesi doğrultusunda, ürünlerin içerikleri ve değerleriyle ile ilgili bilgiyi kullanım talimatlarında tam olarak verir.

Wellcare

DAHA FAZLA BİLGİ

WELLCARE hakkında daha fazla bilgi için bize ulaşın

AYDINLATMA ve RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, SELÇUKLU HOLDİNG A.Ş. çatısı altındaki Şirketler (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak resmi web sitesi aracılığıyla veri sahiplerinden elde edilen kişisel verilere ilişkin veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan;
“kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Ziyaretçi) ilişkin her türlü bilgiyi,

“kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

“özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Ziyaretçi) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini,
ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında
Şirket resmi web siteleri üzerinden gerçekleştirdiğiniz e-katalog temini, e-bülten kaydı, iletişim formu doldurulması, ürün kalite/şikayet bildirimi, medikal bilgi talebi, yan etki/advers reaksiyon bildirimi gibi işlemler(İşlemler) esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.
b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
İşlemler esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. İşlemler esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin iyi hizmet verebilmeleri ve/veya kanuni yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri amacıyla temin edilmektedir..
c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması
İşlemler esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
İşlemler esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun/talep edilen bilgilerin veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c) bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 


e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

İşlemler esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum Kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Ziyaretçi

Adı/Soyadı:
Tarih:
İmza:

 

 

 

Selçuklu Holding A.Ş. çatısı altındaki Şirketler;

İlko İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
İlkogen İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Selin İnş. Ve Tic. A.Ş.
Penta Perakende Mağazacılık A.Ş.
Costa Sağlık Spor Hizm. Tic. Ltd. Şti.
Almesan Alüminyum San. Ve Tic. A.Ş.
Mehtap Mutfak Eşyaları San. Ve Tic. A.Ş.
Sentez Grup Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş.